Krikščionybė

Prenumerata
Aba

Aba – aramėjiškas žodis, reiškiantis „tėvas“. Tai vienas iš kreipinių į tėvą, vartotų šeimoje. Krikščionims „Aba“ taip pat yra kreipimosi į Dievą forma.

Prenumerata
Angelai Naujajame Testamente

Kaip ir Senajame Testamente, taip Naujajame Testamente – angelų yra. Tačiau angelų vaidmuo pasikeičia.

Prenumerata
Antikristas

Sąvoka „antikristas“ (graikiškai „antichristos“) Biblijoje atsiranda 1 Jono ir 2 Jono laiškuose. Čia kalbama apie pagrindinį Jėzaus priešininką laikų pabaigoje. Antikristo atėjimo tema Jono laiškų skaitytojams turėjo padėti teisingai pasirinkti. Kitose Naujojo Testamento knygose kalbama apie kitus panašius personažus, pasirodysiančius laikų pabaigoje.

Apaštalas

Evangelijose pagal Matą, Morkų ir Luką Jėzus paskiria dvylika mokinių apaštalais. Jie sudaro atskirą mokinių grupę ir yra Jėzaus atstovai.

Prenumerata
Apokaliptinė literatūra: Apreiškimas Jonui

Apreiškimo Jonui knyga, skirta Romos imperijos Azijos provincijos krikščionims, parašyta šių dienų Turkijoje. Knygoje priešinamasi romėnų valdžiai, ypač Romos imperatoriaus kultui.

Prenumerata
Apokaliptinė literatūra: Apreiškimas Jonui

Apreiškimo Jonui knyga, skirta Romos Azijos provincijos krikščionims, parašyta šių dienų Turkijoje. Knygoje priešinamasi Romos valdžiai, ypač Romos imperatoriaus kultui.

Prenumerata
Apokaliptinė literatūra: Danieliaus knyga

Dalį Danieliaus knygos (Danieliaus 7-12) sudaro regėjimai ir jų paaiškinimai. Pirmajame Danieliaus 7 regėjime aprašomas vienas iš Danieliaus sapnų.

Prenumerata
Apokaliptinė literatūra: dvi pasaulio tvarkos

Apokaliptinėje literatūroje viena kitai priešpastatomos dvi pasaulio tvarkos: dabartinio pasaulio tvarka ir būsimojo pasaulio tvarka.

Prenumerata
Apokaliptinė literatūra: mitologija

Kova tarp gėrio ir blogio aprašoma vaizdiniais, kurie labai panašūs į mitologinius vaizdinius. Tai angelų ir demonų, keistų žvėrių bei monstrų, kova. Vis dėlto ši kova iš dalies vyksta žemėje, ir į jį taip pat įtraukta visa žmonija. Kuo labiau artėja pabaiga, kai gėris nugalės blogio pasaulio tvarką, tuo sunkesnė darosi padėtis. Į kovą paleidžiamos įvairiausios kosminės jėgos: jūra, žemė, dangus. Kiekvienas atlieka savo vaidmenį dramatiškame istorijos pabaigos žaidime.

Prenumerata
Apokaliptinė literatūra: sapnai ir regėjimai

Apokaliptiniuose raštuose tam tikros žinios apreiškiamos per sapnus ar regėjimus. Tai ypatingos, slaptos žinios apie ateitį ir laikų pabaigą. Tačiau gali suteikti prasmę šiuolaikiniams įvykiams. Pavyzdžiui, apokaliptinė literatūra gali pateikti įžvalgų apie tai, kas iš tiesų vyksta istorijoje, trumpai tariant, apie gėrio ir blogio kovą, kuri jau artėja prie kulminacijos.

Prenumerata
Arkangelai

Biblijoje arkangelai yra ypatinga ir svarbi angelų grupė. Pasibaigus Babilono tremčiai judaizme iškilo mintis, jog tarp angelų egzistuoja hierarchija. Arkangelų vieta – šios hierarchijos viršuje. Senajame Testamente nerandame jų pavadintų vardais, tačiau jie minimi Antrojo kanono knygose ir du kartus minimi Naujajame Testamente (1 Tesalonikiečiams 4: 16; Judo 1: 9).

Atleidimas

Atleidimas reiškia nusikaltimo arba nuodėmės ištrynimą. Tai gali padaryti tik nuskriaustas asmuo. Kai tik šis asmuo atleidžia už neteisingą elgesį, jo ir kaltininko santykiai atkuriami.

Atleidimas Naujajame Testamente

Naujajame Testamente atleidimas tiesiogiai susijęs su Jėzumi Kristumi. Tik dėl Kristaus aukos tikintieji yra išgelbėti nuo nuodėmės. Kaip natūralią Dievo atleidimo pasekmę tikintieji taip pat turėtų atleisti vienas kitam.

Prenumerata
Belzebulas

Belzebulas – dar vienas šėtono, piktųjų dvasių kunigaikščio, vardas.

Prenumerata
Bendruomenė: evangelijos

Visose keturiose Evangelijose galima rasti įvairių krikščionių bendruomenių individualios tapatybės pėdsakų.

Prenumerata
Biblinės vertybės

„Vertybėmis“ laikome idealus ar motyvus, kurių reikia siekti, remiantis mintimi, kad reikia padaryti gera, siekiant, kad žmonės kuo geriau gyventų (kartu).

Prenumerata
Demonai Naujajame Testamente

Naujajame Testamente demonai laikomi šėtono pagalbininkais, sukeliančiais ligas ir nelaimes.

Prenumerata
Dievas – Tėvas

Dievo, kaip Tėvo, įvaizdis yra svarbus daugelyje Biblijos vietų, tačiau naudojamas skirtingai. Dievas laikomas Tėvu:

Prenumerata
Dievo avinėlis

Naujajame Testamente „Dievo avinėliu“ dažniausiai vadinamas Jėzus. Kai kuriuose tekstuose jo mirtis laikoma auka nuodėmėms atleisti (žr., pavyzdžiui, Jono 1:29 ir Apreiškimo Jonui 5:8).

Prenumerata
Dievo Karalystė

Dievo Karalystė – graikiško žodžių junginio „basileia tu teou“ vertimas. Ši sąvoka reiškia Dievo galią arba suverenitetą dabartyje ir ateityje. Dievo Karalystė labai svarbi Jėzaus mokyme. Ši sąvoka turi gilias šaknis Senajame Testamente.

Prenumerata
Dievo karalystė: Evangelijoje pagal Tomą

Panašiai kaip Evangelijoje pagal Luką, Karalystės laukimas randamas Εvangelijoje pagal Tomą, kurio raštai nebuvo įtraukti į Naująjį Testamentą. Karalystė nėra numatoma artimiausioje ateityje, bet ji jau yra tarp mūsų:

Prenumerata
Dievo karalystė: Evangelijose

Evangelijose pagal Morkų ir Matą kalbama apie artėjančią Dievo Karalystę. Tačiau Jėzaus žodžiai apie Dievo karalystės atėjimą kėlė nemažai klausimų ankstyvajame bažnyčios istorijos etape. Tuo tarpu Evangelijose pagal Luką ir Joną šiai temai dėmesio skirta žymiai mažiau.

Prenumerata
Dievo Sūnus Naujajame Testamente

Senajame Testamente „Dievo sūnumi“ buvo vadinami tiek atskiri asmenys (karaliai ir teisieji), tiek žmonių grupė (Izraelio tauta). Tačiau krikščionių bendruomenei Dievo sūnus yra vienas – Jėzus, vienatinis Dievo Sūnus. Vis tik išlieka ir keletas panašumų su Senojo Testamento samprata: sūnystė pirmiausia siejasi su išrinkimu, o ne pagimdymu (kaip senovės mitologijoje).

Prenumerata
Dievo Šventumas

Biblijoje Dievas apibūdinamas kaip šventas. Tačiau yra ir kitų būtybių ir žmonių, objektų ir dalykų, kurie taip pat vadinami šventais. Tai leidžia suprasti, kad jie buvo atidėti Dievui.

Prenumerata
Eklezija – Bažnyčia

Naujojo Testamento laikais „namų Bažnyčia“ (namuose susiburianti tikinčiųjų bendruomenė) tapo krikščionių judėjimo pamatu.

Prenumerata
Eklezija: nesantaika

Ankstyvosios Bažnyčios bendruomenės nariai jautėsi glaudžiai vieni su kitais susiję: laikė vienas kitą vienos šeimos nariais ir vadino „broliu“ ar „seserimi“. Bet tuo pat metu būta ir ginčų, pavyzdžiui, dėl:

Prenumerata
Eklezija: tapatybė

Nepaisant daugybės skirtumų, namų Bažnyčios kūrė krikščionių bendruomenės tapatybę. Pamažu jos ėmė vis labiau atsiskirti nuo žydų bendruomenės ir graikų-romėnų kultūros.

Prenumerata
Emanuelis

Emanuelis – Izaijo 7:14 minimas kūdikiui suteiktas vardas. Naujajame Testamente šis pranašo Izaijo tekstas taikomas Jėzui.

Prenumerata
Eschatologija

Žodis „eschatologija“ kilęs iš graikų kalbos žodžio „eschatos“, reiškiančio „paskutinis“ arba „pabaiga“. Jis vartojamas aprašant laikų pabaigą. Eschatologija svarbi ne tik Naujajame Testamente, bet ir Senajame.

Prenumerata
Eschatologija: judėjiškos šaknys

Naujojo Testamento eschatologija puikiai atitinka pirmojo amžiaus judaizmo laikų pabaigos lūkesčius.

Prenumerata
Eschatologija: vėlesnė raida

Jėzui mirus, atrodė, kad naujasis pasaulis dar neatėjo taip, kaip žmonės tikėjosi. Todėl laikų pabaigos laukimui buvo suteiktas naujas turinys.

Prenumerata
Eucharistija (Viešpaties vakarienė): įsteigimas

Komunija „įsteigiama“ tuomet, kai prieš pat mirtį Jėzus susiburia su savo mokiniais Jeruzalėje švęsti Paschos. Valgio metu jis laužo duoną ir dalijasi vynu.

Prenumerata
Gailestingumas

Gailestingumas susijęs su vidiniu empatijos ar meilės jausmu, kuris išreiškiamas darbais. Gailestingumas gali būti priskiriamas ir Dievui, ir žmonėms.

Prenumerata
Gailestingumas Senajame Testamente

Senajame Testamente gailestingumas yra darbais pasireiškianti Dievo meilė žmonėms arba žmonių meilė vieni kitiems.

Prenumerata
Gnosticizmas

Gnosticizmas – grupės krikščionių religinė srovė, atsiradusi II a. po Kr. Žodis „gnosticizmas“ kilęs iš graikų kalbos žodžio „gnosis“, reiškiančio „žinias“, „įžvalgas“ ir „žinojimą“.

Prenumerata
Išrinktasis

„Išrinktasis“ - tai sudėtinga teologinė sąvoka, vaidinanti svarbų vaidmenį tiek Senajame, tiek Naujajame Testamentuose.

Prenumerata
Išrinktasis Naujajame Testamente

Naujajame Testamente „buvimo pasirinktu“ samprata pasireiškia dviem skirtingais būdais:

Prenumerata
Išrinktasis Senajame Testamente

Hebrajiškas žodis „išrinkti“ arba „išrinktasis“ („bahar“) kartais susijęs su žmonių daromais pasirinkimais, tačiau dažniausiai vartojamas kalbėti apie Dievo pasirinkimus.

Prenumerata
Ištikimybė

Biblijoje Dievas vadinamas „ištikimybės Dievu“. Dievas savo prigimtimi yra ištikimas ir jis yra ištikimas santykyje su žmonėmis. Ištikimybė taip pat yra savybė, kuri turėtų apibūdinti žmonių santykius.

Prenumerata
Ištikimybė Naujajame Testamente

Naujajame Testamente ištikimybė yra vertybė, kurios žmonės turėtų siekti bendraudami vieni su kitais. Ištikimybė taip pat minima kaip svarbi paties Dievo ir Kristaus savybė. Galiausiai tikintieji skatinami būti ištikimi savo tikėjimui net ir nelaimės akivaizdoje.

Prenumerata
Ištikimybė Senajame Testamente

„Tikėjimas“ Senajame Testamente reiškia žmogaus patikimumą ir pastovumą. Tai savybė, būdinga paties Dievo prigimčiai ir apibūdinanti kaip jis elgiasi su žmonėmis. Tad ir žmonės turėtų siekti ištikimybės vienas kitam ir Dievui.

Prenumerata
Ištikimybė Senajame Testamente: Dievo ištikimybė

Nors žmonės ištikimybės dažnai stokoja, Dievui ji yra viena iš esminių savybių. Jis yra ištikimybės Dievas. Žmonės besąlygiškai gali pasitikėti Dievu. Dievo ištikimybė išlieka nepaisant jo tautos neištikimybės.

Prenumerata
Ištikimybė Senajame Testamente: žmonių ištikimybė

Senajame Testamente žmonės skatinami būti ištikimi tam, ką sako ir ką daro. Ištikimybė turi būti jų santykių su Dievu ir su kitais žmonėmis pagrindas.

Prenumerata
Jėzaus įžengimas į dangų

Jėzaus įžengimo į dangų pasakojimas aiškiai rodo, kad po prisikėlimo Dievas išaukština Jėzų kaip Viešpatį ir Teisėją. Taigi šis pasakojimas sustiprina tikinčiųjų tikėjimą, jog Dievas pašlovino prisikėlusį Viešpatį.

Bible Society of Lithuaniav.4.20.14
draugaukime