Biblijos veikėjai

Aaronas

Aaronas – Mozės brolis, pirmasis vyriausiasis Izraelio tautos kunigas.

Abdijas

Abdijas – Judo karalystės pranašas, iškilęs veikiausiai tuomet, kai babiloniečiai sugriovė Jeruzalę (apie 586 m. pr. Kr.).

Abelis

Abelis yra antrasis Adomo ir Ievos sūnus bei Kaino brolis. Abelį nužudo jo brolis Kainas ir Dievas pastebi pralietą kraują. Abelio kraujas Naujajame Testamente reiškia teisius, be kaltės mirusius žmones.

Abimelechas (Geraro karalius)

Abimelechas yra Geraro miesto karalius filistinų teritorijoje, pasienyje su Kanaano žeme. Abraomas ir Sara, Izaokas ir Rebeka šiame mieste kurį laiką gyveno kaip ateiviai.

Abneras

Abneras yra karaliaus Sauliaus aplinkos žmogus: jis yra jo kariuomenės vadas. Po Sauliaus mirties Abneras toliau vadovauja jo sūnaus Išbošeto kariuomenei. Abnerą nužudo pas Dovydą dėl taikos atvykęs derėtis jo kariuomenės vadas Joabas.

Abraomas

Abraomas yra vienas iš Izraelio tautos patriarchų. Dievas Abraomui liepia palikti savo giminę ir išvykti į Kanaano kraštą. Abraomas būdamas labai senas, Kanaano krašte susilaukia sūnaus, Izaoko. Per šį sūnų išsipildo Dievo pažadas, kad Abraomas bus didžios tautos protėvis.

Adomas

Adomas yra vyras, kuris kartu su Ieva sudaro pirmąją Biblijoje paminėtą žmonių porą. Adomas yra žmonijos protėvis. Adomas ir Ieva gyveno Edeno sode iki to laiko kai Dievas juos iš sodo išvarė. Kartu jie yra Kaino, Abelio ir Seto tėvai.

Agėjas

Agėjas yra pranašas, savo viešąją veiklą pradėjęs apie 520 m. pr. Kr. Persijos imperijos Judo provincijoje. Jis ragina žmones atstatyti Dievo šventyklą.

Agripa

Karalius Agripa II yra Erodo Agripos I sūnus ir Erodo Didžiojo provaikaitis. Jis karaliavo nuo 48 m. po Kr. iki maždaug 93 m. po Kr.

Ahabas

Ahabas –  Šiaurinės Izraelio Karalystės karalius, valdęs maždaug nuo 871 iki 852 m. pr. Kr. Jis pasekė tėvo Omri pėdomis ir užtikrino karalystei ekonominę gerovę. Pagal Bibliją Ahabas buvo blogas karalius, nes tarnavo vaisingumo dievui Baalui.

Ahasveras

Ahasveras – Persijos imperijos karalius, davęs leidimą savo vyriausiajam patarėjui Hamanui nužudyti visus karalystės žydus. Tačiau kaip tik tuo metu Ahasveras sužino, kad jo mylimiausia žmona Estera taip pat yra žydė.

Amosas

Amosas buvo ūkininkas iš Tekojos vietovės pietinėje karalystėje – Jude. Kaip pranašas jis iškilo šiaurinėje karalystėje – Izraelyje, karaliaus Jeroboamo II laikais, apie 750 m. pr. Kr.

Amramas

Amramas yra Mozės, Aarono ir Mirjamos tėvas. Kaip ir jo žmona Jochebeda, jis priklauso Levio giminei.

Archelajas

Archelajas yra vienas iš Erodo Didžiojo sūnų. Mirus tėvui jam pavedama valdyti Judėją, Samariją ir Idumėją. Archelajas valdo šias teritorijas nuo 4 m. pr. Kr. iki 6 m.

Ašeras

Ašeras – antrasis Jokūbo ir Zilpos sūnus ir Gado brolis. Jis yra vienas iš Izraelio tautos protėvių. Nors Ašero motina Zilpa, jis laikomas Lėjos vaiku. Pasakojimuose apie Jokūbo vaikus Ašeras nevaidina jokio ypatingo vaidmens.

Atalija

Atalija – pietinės karalystės, Judo, karalienė, valdžiusi apie 845-840 m. pr. Kr. Jos viešpatavimas sukėlė kruviną valstybės perversmą. Biblijos autoriai Atalijos paveikslą pateikia itin neigiamai: ji buvo žiauri ir skatino Baalo kultą.

Augustas

Augustas – pirmasis Romos imperijos valdovas. Tikrasis jo vardas Gajus Oktavijus, tačiau tapęs imperatoriumi jis gavo Augusto („išaukštintojo“) vardą. Romos imperiją jis valdė nuo 27 m. pr. Kr. iki 14 m.

Barakas

Barakas – izraelitų kariuomenės vadas, pranašės Deboros, kuri tuo metu buvo Izraelio teisėja, bendražygis. Būtent ji paliepia Barakui vadovauti kovai su kanaaniečiais. Barakas sutriuškina kanaaniečių kariuomenę ir priverčia jų vadą Siserą bėgti. Šis pasprukęs pasislepia vienos svetimtautės moters palapinėje, bet ši jį miegantį nuduria. Mūšiui pasibaigus Barakas ir Debora giedojo Viešpačiui pergalės giesmę, kuri vadinama „Deboros giesme“ (Teisėjų 5:1).

Bartimiejus

Bartimiejus yra aklas elgeta Jericho mieste, kurį išgydo Jėzus. Išgijęs Bartimiejus tampa vienu iš Jėzaus pasekėjų.

Batšeba

Batšeba yra viena iš karaliaus Dovydo žmonų ir jo įpėdinio karaliaus Soliamono motina. Dovydas gėdingai naudojasi savo, kaip karaliaus, galia, kad ją vestų. Kaip karalienė motina, Batšeba turi didelę politinę įtaką.

Benjaminas

Benjaminas – jaunesnysis Jokūbo ir Rachelės sūnus. Jis yra vienas iš Izraelio protėvių. Kartu su broliu Juozapu jie yra savo tėvo Jokūbo numylėtiniai.

Bilha ir Zilpa

Bilha ir Zilpa – Jokūbo sugulovės. Rachelė atiduoda Jokūbui savo tarnaitę Bilhą kaip žmoną, kad šis su ja sugultų ir turėtų vaikų. Tą patį daro ir Lėja su savo tarnaite Zilpa.

Boazas

Boazas – turtingas Betliejaus ūkininkas. Veda iš Moabo kilusią našlę Rūtą. Boazas ir Rūta susilaukia sūnaus Obedo, kuris taps karaliaus Dovydo seneliu.

Chamas

Chamas yra jauniausias Nojaus sūnus. Kartu su tėvais, broliais Semu ir Jafetu jis išgyvena didžiojo tvano laikotarpį. Tvanui pasibaigus Chamas tampa įvairių tautų, tarp jų ir kanaaniečių, pirmtaku.

Danas

Danas yra vyriausias Jokūbo ir Bilhos sūnus bei Naftalio brolis. Jis yra vienas iš Izraelio tautos protėvių. Jo motina yra Bilha, tačiau jis laikomas Rachelės sūnumi. Pasakojimuose apie Jokūbo vaikus, Danas neturi konkretaus vaidmens.

Debora

Debora yra vienintelė Teisėjų knygos teisėja moteris. Ji taip pat buvo vadinama pranaše. Deboros ir Barako vadovaujama Izraelio armija nugali kanaaniečių armiją (Teisėjų knyga, 4 skyrius). Ši pergalė taip pat apdainuojama „Deboros giesmėje“ (Teisėjų knyga, 5 skyrius)

Prenumerata
Dina

Dina – Jokūbo ir Lėjos duktė. Vieną dieną ją išprievartauja svetimtautis amonitas, vėliau norintis ją vesti. Išgirdę, kas atsitiko, Dinos broliai sugalvoja keršto planą už sesers išniekinimą.

Dovydas

Dovydas yra antrasis Izraelio karalius. Jo kova prieš filistiną Galijotą yra vienas žinomiausių Biblijos epizodų (1 Samuel 17). Dovydas sostą Jeruzalėje užėmė ir valdė nuo dešimtojo iki šeštojo amžiaus prieš Kristų. Dievas pažada Dovydui, kad jis karaliaus amžinai.

Efraimas

Efraimas – jaunesnysis Juozapo ir jo žmonos egiptietės Asenatos sūnus. Vyresnysis Efraimo brolis buvo Manasas. Jų senelis Jokūbas sakė, jog jie esantys tokie pat svarbūs kaip ir jo paties sūnūs, todėl baigdamas savo gyvenimą jis juos palaimina.

Elijas

Karaliaus Ahabo ir jo sūnaus Ahazijo valdymo laiku Šiaurėje Izraelio Karalystėje gyveno pranašas Elijas. Elijas norėjo, kad žmonės garbintų Izraelio Dievą, o ne vaisingumo dievą Baalą.

Elimelechas

Elimelechas – Noomės vyras, kilęs iš Betliejaus. Bado metu jis laikinai išsiveža šeimą gyventi į Moabo kraštą. Jiems ten gyvenant Elimelechas ir abu jo sūnūs miršta.

Eliziejus

Eliziejus – pranašo Elijo mokinys ir įpėdinis. Savo kaip pranašo tarnystę jis pradeda šiaurinėje karalystėje – Izraelyje vos tik pasibaigus Ahabo giminės viešpatavimui. Kaip ir jo mokytojas Elijas, Eliziejus daro stebuklus bei gydo žmones.

Elkana

Elkana buvo vedęs dvi moteris: Oną ir Peniną. Elkana mylėjo Oną, nors ji ir nepadovanojo jam vaikų. Galiausiai Ona pastoja ir susilaukia sūnaus, kurį pavadina Samueliu.

Erodas Agripa I

Erodas Agripa I – Erodo Didžiojo anūkas. Dėl gerų santykių su Romos imperatoriais 37-44 m. jam perduodama viso regiono, kurį valdė jo senelis, kontrolė. Apaštalų darbų knygoje minimas Erodas Agripa susijęs su pirmųjų krikščionių persekiojimu.

Erodas Antipas

Erodas Antipas – Erodo Didžiojo sūnus. Po tėvo mirties, nuo 4 m. pr. Kr. iki 39 m., jam pavedama valdyti Galilėjos ir Perėjos sritis. Erodas Antipas nukirsdino Jonui Krikštytojui galvą. Pagal Luko Evangeliją, jis taip pat dalyvauja nuteisiant Jėzų mirti.

Erodas Didysis

Erodas Didysis buvo Romos imperijai priklausiusios Judėjos provincijos karalius, valdęs 37–4 m. pr. Kr. Tai buvo sumanus, didelius statybos projektus vykdęs valdytojas. Tačiau jis taip pat buvo žiaurus ir kerštingas.

Ezavas

Ezavas yra Izaoko ir Rebekos sūnus ir Jokūbo brolis dvynys. Nors jis yra vyresnysis brolis, pirmagimio palaiminimo nesulaukia. Ezavas yra edomitų, su kuriais izraelitai nuolat konfliktuodavo, protėvis.

Ezekijas

Ezekijas – pietinės, Judo, karalystės karalius, valdęs maždaug nuo 725 iki 697 m. pr. Kr. Jo organizuotas pasipriešinimas Asirijos priespaudai privedė prie didžiųjų šalies teritorijų sunaikinimo. Vis dėlto Biblijos autoriai Ezekiją laiko geru karaliumi, nes, kaip sakoma, jo valdymo laikotarpiu jokie netikri dievai nebuvo garbinami.

Ezra

Ezra yra kunigas ir teisės žinovas, Judėjų tremtinius mokantis, kaip būti ištikimiems Dievo įstatymui.

Gadas

Gadas yra vyriausias Jokūbo ir Zilpos sūnus ir Ašero brolis. Jis yra vienas iš Izraelio tautos protėvių. Jo motina yra Zilpa, tačiau jis laikomas Lėjos vaiku. Gadas neturi konkretaus vaidmens pasakojimuose apie Jokūbo vaikus.

Gideonas

Gideoną Dievas pašaukia išvaduoti Izraelį nuo midjaniečių. Su trijų šimtų kareivių grupe jis puola midjaniečius ir išveja. Tuomet izraelitai prašo Gideoną būti jų valdovu, bet šis atsisako. Tačiau nors Gideonas viešai ir sakosi nesąs Izraelio karaliumi, iš tikrųjų elgiasi kaip karalius.

Henochas

Henochas – Adomo palikuonis. Jis turėjo tokį artimą ryšį su Dievu, kad nemirė visiems įprastu būdu, bet buvo Dievo paimtas.

Ieva

Ieva yra moteris, kuri kartu su Adomu sudaro pirmąją Biblijoje paminėtą žmonių porą. Kaip visų žemės žmonių motinai jai yra suteikiamas Ievos vardas. Adomas ir Ieva gyveno Edeno sode iki to laiko kai Dievas juos iš sodo išvarė. Ieva ir Adomas yra Kaino, Abelio ir Seto tėvai.

Iftachas

Iftachas – Gileado gyventojų vadas kare su amonitais. Prieš prasidedant mūšiui Iftachas meldžia Dievą pagalbos ir pažada paaukoti jam tą, kuris, pergalės atveju, pirmas išeis iš namų jo pasitikti. Iftachas nugali amonitų kariuomenę, bet dėkodamas už šią pergalę turi paaukoti savo dukterį, kuri pirma išeina jo pasitikti.

Imperatorius Klaudijus

Klaudijus yra ketvirtasis Romos imperatorius, valdęs 41–54 m. pr. Kr.

Isacharas

Isacharas - penktasis Jokūbo ir Lėjos sūnus. Jis yra vienas iš Izraelio tautos protėvių. Lėja pastoja, kai ji vietoj Rachelės permiega su jos vyru Jokūbu, mainais į keletą mandragorų. Pasakojimuose apie Jokūbo vaikus Isacharas neturi konkretaus vaidmens.

Bible Society of Lithuaniav.4.21.9
draugaukime