Judaizmas

Angelas

Dabartinėje vartosenoje žodis „angelas“ reiškia dangišką būtybę, kuri tarnauja Dievui ir vykdo jo valią. Biblijoje galima įžvelgti tam tikrą angelų įsivaizdavimo raidą; pastebima, jog žmonės ilgainiui priskyrė jiems vis daugiau asmenybės bruožų.

Prenumerata
Apodiktiniai įstatymai

Apodiktiškai suformuluotose teisės normose tam tikri dalykai tiesiog draudžiami. Tiesioginis draudimas Senajame Testamente gali būti suformuluotas trimis būdais.

Prenumerata
Atlyginimo auka už netyčines nuodėmes

Atlyginimo aukos už nuodėmes buvo skirtos atsiteisti už netyčines nuodėmes. Tai nebuvo savanoriška ar spontaniška auka.

Prenumerata
Auka už nuodėmes

Jei žmogus tyčia ar netyčia nusižengė Dievo įstatymams, jam už tai tekdavo atsiteisti aukojant permaldavimo auką už nuodėmes.

Prenumerata
Aukos ir aukojimai

Aukos Senajame Testamente laikomos brangia dovana Dievui. Žmonės nešdavo aukas dėl įvairių priežasčių ir skirtingais būdais.

Prenumerata
Aukso veršis

„Aukso veršiai“ Biblijoje – auksinės jaučio formos statulos, naudojamos kaip religiniai objektai. Jautis senovės Artimuosiuose Rytuose buvo svarbus galios ir vaisingumo simbolis.

Prenumerata
Aukuras

Aukuras buvo daromas iš akmenų arba medinės lentelės, ant kurių buvo atnašaujamos aukos Izraelio Dievui ar kitiems dievams. Biblijoje minimi ir aprašomi skirtingi aukurų tipai, taip pat įvairių jų pavyzdžių aptiko archeologai, kasinėję Izraelyje.

Prenumerata
Aukuro ragai

Sekant aprašymais, randamais Exodus ir 1 Kings, tiek deginamųjų aukų altoriaus, tiek smilkalų altoriaus kampuose buvo įrengti tam tikri išsikišimai. Šiems išsikišimams pavadinti buvo naudojamas hebrajiškas žodis reiškiantis „ragai (gyvūno)“.

Prenumerata
Bendravimo auka

Bendravimo aukos buvo savanoriškos. Didelę dalį šios aukos metu paaukoto gyvulio mėsos suvartodavo kunigas ir tie, kurie ją aukojo.

Prenumerata
Būrimo akmenys

Kai aukštasis kunigas norėdavo gauti patarimą iš Dievo, mesdamas burtus jis dažnai naudodavo akmenis (vadintais Urimu ir Tumimu). Juos jis visuomet turėdavo nešiotis prie širdies.

Prenumerata
Deginamoji auka

Deginamosios aukos buvo labiausiai paplitusios auka. Jau pats jos pavadinimas reiškė, kad gyvūnas buvo visas sudeginamas – „paleidžiamas dūmais“. Tai buvo „malonaus kvapo ugninė atnaša Viešpačiui“.

Prenumerata
Deginamųjų aukų aukuras

deginamosios aukos buvo padedamos ant deginamųjų aukų aukuro. Kaip skaitome Exodus 27, Mozei buvo pavesta pastatyti deginamųjų aukų aukurą prie Susitikimo palapinės. Vėliau, kai Jeruzalėje buvo pastatyta Šventykla, deginamųjų aukų aukuro vieta buvo priešais ją.

Prenumerata
Demonai

​Demonų samprata religijose apskritai ir ypač Biblijoje yra labai sudėtinga. Šiais laikais „demonas“ reiškia blogio dvasią, tačiau šis terminas ilgai vystėsi

Prenumerata
Demonai Senajame Testamente

Senajame Testamente dažnai minimos demoniškos būtybės, tačiau tikroji jų tapatybė ir iš kur jos atsirado, lieka neaiški. Dažniausiai tai pavojingos, antgamtinės, po atokias vietoves klaidžiojančios būtybės.

Prenumerata
Demonai senovės Artimuosiuose Rytuose

Senovės Artimuosiuose Rytuose tikėjimas demonais buvo svarbus pasaulėžiūros aspektas. Dvasios ir demonai darė įtaką kasdieniam žmonių gyvenimui.

Prenumerata
Dešimt Dievo įsakymų

„Dešimtyje Dievo įsakymų“ minimos dešimt svarbiausių Dievo Sandoros su Izraeliu sąlygų. Jos išvardytos Exodus 20:1-17. Didžioji dalis šių įsakymų – draudimai. Dešimt įsakymų buvo labai svarbūs judeo-krikščioniškosios civilizacijos raidai.

Prenumerata
Dešimt Dievo įsakymų: turinys

Dešimtyje Dievo įsakymų yra užrašyti pagrindiniai principai, kaip žmonės turėtų elgtis su Dievu ir vieni su kitais. Čia įsakymai pateikiami Kiekvienam įsakymui pateikiamas trumpas paaiškinimas.

Prenumerata
Dievai ir dvasios

Senovės Artimuosiuose Rytuose kiekviena šalis, kiekvienas miestas ir kiekviena kiltis turėjo savo dievus. Jie buvo skirstomi į aukštesnius dievus, žemesnius dievus ir dvasias.

Prenumerata
Dievas

„Elis“ hebrajiškai reiškia „dievas“. Tas pats žodis yra ir kanaaniečių dievo vardas. Senajame Testamente Elis yra vienas iš YHWH vardų. Šio žodžio daugiskaita (hebrajiškai Elohim) Senajame Testamente dažniausiai vartojama minint Izraelio Dievo vardą.

Prenumerata
Dievo Sūnus Senajame Testamente

Senajame Testamente karalius kartais vadinamas Dievo sūnumi. Toks titulas rodo, kad karalių pasirinko pats Dievas. Taip pat ir kiti žmonės – net visa Izraelio tauta yra vadinama Dievo sūnumis. Tai aiškiai parodo izraelitų ypatingą misiją ir ryšį su Dievu.

Prenumerata
Dievų sūnūs

„Dievų sūnūs“ Senajame Testamente nurodo į dangiškąsias būtybes.

Prenumerata
Gyvūnų aukojimas

Senovės pasaulyje buvo aukojamos įvairios atnašos: javų, vyno ir gyvulių. Senojo Testamento įstatymuose detaliausiai aprašomos gyvūnų aukos.

Prenumerata
Hanuka

Hanuka (vert. iš hebrajų kalbos - „pašventinimas“ ar „atnaujinimas“) yra kasmetinė šventyklos pašventinimo šventė. Per ją minimas 164 m. prieš Kristų įvykęs Jeruzalės šventyklos atšventinimas. Taip pat šventė vadinama „šviesų švente“.

Prenumerata
Iškilmių tekstų ritiniai

Nuo VI a. pr. Kr. ir vėliau Rūtos, Giesmių Giesmės, Mokytojo, Raudų ir Esteros knygos laikomos iškilmėms skirtų tekstų ritiniais, "megilotais".

Prenumerata
Jachinas ir Boazas

Jachinas ir Boazas tai dviejų bronzinių stulpų pavadinimai Saliamono šventykloje. Jie stovėjo prie šventyklos įėjimo. Jachinas buvo iš dešinės, o Boazas - iš kairės. Stulpus pagamino varkalys Huramas.

Prenumerata
Kerubai

Kerubais (vienaskaita – kerubas) Senajame Testamente vadinamos dangiškosios būtybės su sparnais. Jie turi liūto kūną ir žmogaus galvą. Ezechielio knygoje jie apibūdinami kaip būtybės su keturiais sparnais ir keturiais skirtingais veidais.

Prenumerata
Kraujas

Senajame Testamente kraujas yra susijęs su žmonių ir gyvūnų gyvybės galia. Todėl izraelitams draudžiama valgyti kraują arba mėsą, kurioje dar yra kraujo. Be to, kraujas, kaip tai, kas įkūnija gyvenimą, vaidina svarbų vaidmenį (apsivalymo) ritualuose.

Prenumerata
Kultiniai atvaizdai

Senovės Artimųjų Rytų dievų kulte buvo naudojami įvairūs atvaizdai.

Prenumerata
Kunigas: pareigos

Dauguma kunigo pareigų susijusios su jo darbu/tarnyste šventovėje.

Prenumerata
Kūno kryptis besimeldžiant

Nebuvo griežtai nustatytos kūno krypties besimeldžiant. Žmonės atsigręžia dangaus link, Dievo link. Daniel 6: 11 knygoje skaitome, jog Danielius meldėsi atsisukęs Jeruzalės kryptimi, tačiau šis atvejį galime laikyti išimtimi.

Prenumerata
Kūno poza besimeldžiant

Nei Senajame Testamente nei Naujajame Testamente nerandame tikslaus nurodymo kokia turi būti besimeldžiančio žmogaus kūno poza. Žmonės meldžiasi pvz.:

Prenumerata
Leviatanas

Leviatanas – jūrų pabaisa, kurią Dievas sutriuškino pasaulio kūrimo pradžioje (Psalmės 74:14). Šis slibinas arba jūrų gyvatė simbolizuoja pirmykštę jūrą ir chaoso galias. Apokaliptinėje literatūroje sakoma, kad po kiek laiko šis slibinas vėl išsilaisvins, bet tada Dievas jį nugalės visiems laikams (Izaijo 27:1).

Prenumerata
Liejamoji atnaša

Aukojant liejamąją atnašą tiesiai ant aukojimo aukuro arba ant aukuro išdėliotos aukojamos mėsos ar duonos vynas buvo išliejamas. (Šis ritualinis veiksmas dar vadinamas libacija.) Susitikimo Palapinėje tam buvo naudojami specialūs auksiniai dubenėliai.

Prenumerata
Lilita

Lilita žydų mitologijoje yra nakties demonė. Ji minima tik kartą Senajame Testamente, Izaijo 34:14. Buvo manoma, kad tai po dykumas slankiojanti būtybė, todėl žmonėms šios vietos tampa negyvenamomis.

Prenumerata
Magija ir pranašavimas

Senovės Artimuosiuose Rytuose magija ir pranašavimas buvo itin svarbūs žmonių gyvenime. Žmonės įvairiais būdais bandė paveikti dievus ir taip šiek tiek kontroliuoti tai, kas jų gyvenime vyko. Tačiau Biblijoje magija ir pranašavimai griežtai draudžiami.

Prenumerata
Maisto įstatymai Senajame Testamente

Kadangi maistas patenka į žmogaus organizmą, tad, pasak Biblijos, maistas yra svarbi tapimo nešvariu priežastis. Maisto įstatymuose nurodyta, kuris maistas yra nešvarus, todėl izraelitai jo valgyti negali.

Prenumerata
Malda

Malda – tai ypatingas būdas kalbėtis su Dievu. Meldžiantis galima Dievą garbinti, jam dėkoti ar prašyti malonės, bet taip pat skųstis ar išpažinti savo nuodėmes.

Prenumerata
Maldos, esančios psalmėse

Daugelį Senojo Testamento maldų galima rasti Psalmyne. Daugelis psalmių ypatingai svarbios Jeruzalės Šventyklos liturgijai:

Prenumerata
Mėnulio jaunaties šventė

Pagal biblinę tradicija kiekvieno naujo mėnesio pradžia turėtų būti švenčiama. Ši šventė vadinama Jaunaties švente arba Roš Chodeš, o tai reiškia „mėnesio pradžia“.

Prenumerata
Mitologija

Šiame kontekste mitologija reiškia pasakojimus apie dievus ir kitas antgamtines būtybes. Biblijoje randame senovės Artimųjų Rytų mitologijos pėdsakų. Šie pėdsakai dažniausiai randami šiomis formomis:

Bible Society of Lithuaniav.4.18.7
draugaukime